เกี่ยวกับสมาคม

สมาคมการค้าผู้ประกอบการอลูมิเนียมและกระจกไทย ได้ดำเนินการจดทะเบียนจัดตั้งอย่างเป็นทางการ และได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 จากการรวมกลุ่มของบุคคลที่ทำงานอยู่ในสายวิชาชีพเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อยกระดับ และพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ประกอบการขนาดเล็ก และช่างรายย่อยทั่วไป ให้ได้รับโอกาส ในการเรียนรู้และรับรู้เข้าถึงข่าวสาร ความเป็นไปและพัฒนาการของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ

เพื่อที่บุคคลหรือผู้ประกอบการที่กล่าวถึง สามารถนำไปต่อยอดและปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับระบบต่างๆที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลงานที่ออกมา มีคุณภาพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ต่อไป

สมาคมฯมุ่งมั่นที่จะส่งผ่านความรู้และแบ่งปันขบวนการและเทคโนโลยีต่างๆ ผ่านหลายช่องทางเท่าที่จะทำได้ อาทิเช่น การร่วมสัมมนา การจัดเวิร์คช็อปและจัดงาน วินดอร์เทคไทยแลนด์ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบวิชาชพีด้านนี้โดยเฉพาะ ผู้แสดงสินค้าต่างๆเช่น ผู้ผลิต เส้นอลูมิเนียม กระจก อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ฯลฯ ก็จะสามารถส่งผ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ และระบบใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการได้โดยตรง ซึ่งงานวินดอร์เทคไทยแลนด์ จะจัดเป็นประจำช่วงไตรมาสแรกของปี

ปัจจุบันสมาคมฯมีคณะกรรมการบริหารจำนวน 17 ท่าน และมีสมาชิกอย่างเป็นทางการประกอบด้วยผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลจำนวน 18 บริษัท และสมาชิกแบบสามัญจำนวน 195 ท่าน

สมาคมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยฝีมือและทักษะของคนไทยผสานกับเทคโนโลยีและ ระบบใหม่ๆ จะทำให้การพัฒนาของระบบ ประตู หน้าต่าง ในประเทศไทย ก้าวทันอารยะประเทศ และตอบสนองความต้องการของ สถาปิกและเจ้าของโครงการได้เป็นอย่างดี